Op deze pagina verzamelen we landelijke en provinciale effect-metingen en maatschappelijke kosten-baten analyses. Aanvullingen kunnen naar nieuws@bouwstenen.nl.

 

Onderzoek investeringen onderwijshuisvesting: Doorrekening ten behoeve van aanvraag Nationaal Groeifonds (SEO Amsterdam, 26 januari 2023). Hieruit komt naar voren dat de investering een positief effect heeft op het bruto binnenlands product en een rendement van 13% tot 25%. Daarbij zijn 2 scenario’s doorgerekend namelijk met een vervangingsgraad van 2,16% en 4,32% en varianten waarbij 10% dan wel 50% van de scholen wordt bereikt. Naast het financiële wordt ook het maatschappelijk effect in beeld gebracht.     

 

Evaluatie kulturhusenbeleid in de provincie Gelderland (Spectrum CMO Gelderland, 2012). Sinds 2003 investeert de provincie Gelderland fors in kulturhusen, dorpshuizen en dorpscontactpersonen om de leefbaarheid in dorpen, kernen en wijken te verbeteren. Kulturhusen, sinds 2000 een nieuwe vorm van gemeenschapshuizen, kunnen het hart worden van een gemeenschap. Dit is een van de positieve conclusies van deze evaluatie. Lees hier een recensie.

 

Rapport effecten van investeringen in onderwijshuisvesting (RIGO Research en Advies BV, april 2011). Dit onderzoek toont aan dat investeringen in onderwijshuisvesting en met name in primair onderwijs een positieve invloed hebben op de leefbaarheid binnen een cirkel van 200 meter rond de school. Op basis van caseonderzoek bestaat het vermoeden dat deze invloed er is indien de investering in scholen in combinatie met andere ingrepen in de buurt plaatsvindt.

 

Onderzoek effecten van kulturhusen (Stimuland, 2011). Volgens dit onderzoek (uitgevoerd bij drie kulturhusen) heeft een kulturhus een positief effect op de leefbaarheid (ontmoeting, aantrekkelijkheid woonplek, vergroten keuzemogelijkheden, trots en preventieve werking). Geen rendementsbeoordeling. Lees hier een recensie.

 

Kosten en baten van De schat van de stad (Atlas voor gemeenten, 2011). In dit rapport is een MKBA gemaakt van alle musea in Nederland. De Nederlandse musea zijn in totaal maximaal € 6,4 miljard waard, wat overeenkomt met een jaarlijkse welvaartswinst van ongeveer € 370 miljoen. Tegenover de bijdrage aan de welvaart staat op dit moment een jaarlijkse subsidie van ongeveer hetzelfde bedrag.

 

Maatschappelijke opvang (Ministerie van VWS/Cebeon, 2011). In Opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Cebeon in samenwerking met Regioplan een kosten-batenanalyse verricht van (effecten van) maatschappelijke opvangbeleid.(MO-beleid) 

 

Investeren in mensen ( SEV, november 2008). Er is nog weinig zicht op wat deze sociale projecten precies opleveren. Met andere woorden: wat is het maatschappelijk rendement? Voor de SEV reden om een start te maken met het systematisch volgen en evalueren van een aantal sociale projecten bij vier corporaties in het land. In het rapport "Investeren in mensen" zijn een zevental projecten op uniforme wijze 'getoetst' op hun effictiviteit en efficiency, waaronder een aantal maatschappelijke vastgoed objecten. Buurtrestaurant L'eetudié (Groningen) en de Brede School Rotterdam.

 

Maatschappelijke kosten-batenanalyse School 23  (ROC Eindhoven/School 23, september 2008) In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van de trajecten AKA en Stap Op van School 23. School 23 is een aparte school binnen het ROC Eindhoven, speciaal gericht op risicojongeren.